Politică de confidențialitate

Prelucrarea datelor cu caracter personal

În calitate de operator de date cu caracter personal, Biologia Emoțiilor prelucrează datele ce îi sunt furnizate în mod voluntar sau în posesia cărora intră în mod automat prin vizitarea paginii de internet www.biologiaemotiilor.ro, în conformitate cu prevederile legislației naționale în vigoare aplicabile, ale Regulamentului (UE) 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), denumit în cele ce urmează „RGPD” şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, în condiții de siguranță, doar în scopul pentru care acestea au fost colectate.

NOȚIUNI

„Date cu caracter personal” înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”). Dumneavoastră, în relația cu Biologia Emoțiilor, sunteți potrivit legislației „persoană vizată”, adică o persoană fizică identificată sau identificabilă. O persoană fizică identificabilă este o persoană căreia îi poate fi stabilită identitatea, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi numele, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online ori la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Prelucrare – înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea. Site-ul www.biologiaemotiilor.ro reprezintă un mijloc important de comunicare al Biologiei Emoțiilor în mediul online.

DATE CU CARACTER PERSONAL COLECTATE

Informații furnizate voluntar: Când utilizați formulare de pe site-ul www.biologiaemotiilor.ro sau când ne contactați prin e-mail ne furnizați în mod voluntar informațiile personale. Aceste informații pot include numele și prenumele, adresa de domiciliu, numărul de telefon, adresa de e-mail. Biologia Emoțiilor păstrează în condiții de securitate și confidențialitate datele încredințate și nu le dezvăluie sau transferă către terți, cu excepţia situaţiilor expres prevăzute de lege sau când acest lucru este necesar din punct de vedere al scopului colectării. Informații colectate automat: Când navigați pe site-ul www.biologiaemotiilor.ro se generează în mod automat informații despre vizita dumneavoastră pe site. Aceste informații includ adresa IP, browser-ul utilizat, momentul accesării, pagina sau documentul accesat și alte informații tehnice.

SCOPUL ȘI TEMEIUL LEGAL AL PRELUCRĂRILOR DE DATE

Unele servicii oferite prin intermediul site-ului www.biologiaemotiilor.ro necesită prelucrarea de date cu caracter personal. Biologia Emoțiilor, în calitate de operator, prelucrează datele exclusiv pentru scopul specific pentru care acestea au fost colectate.

Navigarea pe site-ul www.biologiaemotiilor.ro – Când navigați pe site-ul www.biologiaemotiilor.ro se generează în mod automat informații despre vizita dumneavoastră pe site. Aceste informații includ adresa IP, browser-ul utilizat, momentul accesării, pagina sau documentul accesat și alte informații tehnice. Temeiul pentru această prelucrare este interesul legitim al Biologiei Emoțiilor conform art.6 alin.1 paragraful 1 litera f) din RGPD. Biologia Emoțiilor prelucrează aceste date pentru a asigura buna funcționare și îmbunătățirea serviciilor oferite de site, pentru identificarea utilizatorilor care au un comportament abuziv, precum și generarea de statistici de trafic.

Abonarea la Newsletter – Utilizatorii site-ului www.biologiaemotiilor.ro au posibilitatea de a primi, la cerere, e-mail-uri de notificare, atunci când sunt publicate noi informatii sau când apar oferte speciale (promoții) în site. Persoanele care doresc să primească astfel de informații completează formularul online de pe pagina noastră de internet, secțiunea „Abonare Newsletter”. Singurele date cu caracter personal pe care Biologia Emoțiilor le prelucrează pentru acest proces sunt adresele de e-mail ale utilizatorilor. La momentul în care persoana vizată se dezabonează, datele acesteia se șterg din baza de date. Temeiul pentru această prelucrare este consimțământul dumneavoastră, conform art.6 alin.1 litera a) din RGPD.

PERIOADA DE STOCARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Biologia Emoțiilor stochează datele personale ale vizitatorilor site-ului www.biologiaemotiilor.ro și pe cele cuprinse în solicitările adresate Biologia Emoțiilor prin intermediul formularelor disponibile pe pagina de internet/prin e-mail, doar pe perioada necesară îndeplinirii scopurilor pentru care datele au fost colectate, impusă de prevederile legale aplicabile în domeniu.

ACCESUL LA DATELE CU CARACTER PERSONAL ȘI DESTINATARII ACESTOR DATE

Accesul la datele cu caracter personal este realizat numai de către personalul Biologia Emoțiilor dedicat acestei activități. Aceste date pot fi comunicate persoanelor din afara Biologiei Emoțiilor atunci când acest lucru este necesar pentru atingerea scopului prelucrării și/sau în cazurile prevăzute de lege.

TRANSFERUL DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Nu transferăm datele dvs. către state din cadrul/din afara Uniunii Europene, cu excepţia situaţiilor expres prevăzute de lege sau când acest lucru este necesar din punct de vedere al scopului colectării. În cazul în care vor interveni schimbări, vă vom informa în acest sens.

CONSECINȚELE NEFURNIZĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL SOLICITATE

În cazul în care un vizitator al site-ului www.biologiaemotiilor.ro refuză să furnizeze anumite informații esențiale scopului accesării, Biologia Emoțiilor își rezervă dreptul de a nu da curs cererii vizitatorului.

DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ

În măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de legislația aplicabilă, vizitatorii site-ului www.biologiaemotiilor.ro ale căror date sunt prelucrate, au următoarele drepturi:

Dreptul de acces (art.15 din RGPD) Aveți dreptul de a obține confirmarea prelucrării datelor cu caracter personal de către Biologia Emoțiilor și dreptul de acces la datele respective.

Dreptul la rectificare (art.16 din RGPD) Aveți dreptul de a obține de la Biologia Emoțiilor rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care vă privesc. Ținându-se seama de scopurile în care au fost prelucrate datele, aveți dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete.

Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) (art.17 din RGPD) În situațiile în care (1) datele nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor, (2) v-ați retras consimțământul și nu există un alt temei pentru prelucrare, (3) vă opuneți prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea sau (4) datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal, aveți dreptul de a obține ștergerea datelor care vă privesc.

Dreptul la restricționarea prelucrării (art.18) Aveți dreptul de a obține restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal de către Biologia Emoțiilor, în situația în care se aplică unul din următoarele cazuri: a. contestați exactitatea datelor, pentru o perioadă care permite verificarea exactității acestora; b. prelucrarea este ilegală, iar dumneavoastră vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând, în schimb, restricționarea utilizării lor; c. Biologia Emoțiilor nu mai are nevoie de datele dumneavoastră personale, dar solicitați păstrarea lor doar pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; d. v-ați opus prelucrării în conformitate cu art.21 alin.(1) din RGPD, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale Biologia Emoțiilor prevalează asupra drepturilor dvs.

Dreptul la portabilitatea datelor (art.20 din RGPD) Aveți dreptul de a primi datele cu caracter personal care vă privesc și pe care ni le-ați furnizat într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și aveți dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea Biologia Emoțiilor, în cazul în care: a. prelucrarea se bazează pe consimțământ în temeiul art.6 alin.(1) lit.(a) sau al art.9 alin.(2) lit.(a) din RGPD sau pe un contract în temeiul art.6 alin.(1) lit.(b) din RGPD; b. prelucrarea este efectuată prin mijloace automate.

Dreptul de opoziție (art. 21 din RGPD) Aveți dreptul, în orice moment, de a vă opune prelucrării datelor dvs. cu caracter personal din motive legate de situația particulară în care vă aflați. În cazul în care v-ați exercitat dreptul de opoziție, Biologia Emoțiilor nu mai poate prelucra datele dvs. cu caracter personal, cu excepția cazului în care demonstrează că are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanei vizate sau ca scopul prelucrării este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată (art.22 din RGPD) Aveți dreptul de a nu face obiectul unei decizii care evaluează aspecte personale referitoare la dumneavoastră, care se bazează exclusiv pe prelucrarea automată și care produce efecte juridice care vă privesc sau vă afectează în mod similar într-o măsură semnificativă, cum ar fi performanța la locul de muncă. Acest drept nu poate fi invocat în cazul în care decizia: a. este necesară pentru executarea unui contract între dumneavoastră și Biologia Emoțiilor; b. este autorizată prin dreptul Uniunii sau dreptul intern care se aplică operatorului și care prevede, de asemenea, măsuri corespunzătoare pentru protejarea drepturilor, libertăților și intereselor legitime ale persoanei vizate; sau c. are la bază consimțământul dumneavoastră explicit.

Dreptul de retragere a consimțământului (art.7 alin.(3) din RGPD) În situația în care prelucrarea se bazează pe consimțământ, vă puteți retrage consimțământul în orice moment printr-o cerere expresă. În cazul în care considerați că drepturile cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal au fost încălcate, aveți:

• Dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;

• Dreptul de a vă adresa instanței de judecată competente.

SECURIZAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

În cadrul operațiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal, Biologia Emoțiilor utilizează măsuri tehnice şi organizatorice pentru asigurarea unui nivel de protecție şi de securitate adecvat împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat la acestea.

PROTECȚIA MINORILOR

Nu solicităm date personale de la minori. Persoanele cu vârsta sub 16 ani nu ar trebui să ne transmită date personale fără consimțământul părinților sau tutorilor. Nu sunt colectate în mod intenționat astfel de date și nu sunt dezvăluite unor terțe părți.

LEGĂTURI CĂTRE SITE-URI WEB EXTERNE

Site-ul www.biologiaemotiilor.ro conține link-uri către site-uri externe care nu reprezintă răspunderea Biologia Emoțiilor. CUM VĂ EXERCITAȚI DREPTURILE Dacă aveți întrebări sau nelămuriri cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră sau doriți să vă exercitați drepturile legale în legătură cu datele pe care le deținem, vă puteți adresa responsabilului cu prelucrarea datelor cu caracter personal al Biologia Emoțiilor, la adresa de e-mail mihaela@biologiaemotiilor.ro. Termenul legal de răspuns la aceste cereri este de 30 de zile, cu posibilitatea de prelungire.

ACTUALIZARE

Informarea prezentă poate face obiectul unor modificări ulterioare. Toate actualizările și modificările prezentei informări sunt valabile de la data aducerii la cunoștință, care se va realiza prin publicare pe site-ul www.biologiaemotiilor.ro.

DATELE DE CONTACT ALE RESPONSABILULUI CU PROTECȚIA DATELOR

Responsabilul cu protecția datelor desemnat in cadrul Biologia Emoțiilor poate fi contactat la următoarea adresă de e-mail: mihaela@biologiaemotiilor.ro Data ultimei actualizări: 29.07.2020